घरको छतमा तरकारी खेती गर्ने तरिका

घरको छतमा तरकारी खेती गर्ने तरिका

घरको छतमा तरकारी खेती गर्ने तरिका बारेमा चित्रमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।  तपाईंसंग तरकारी लगाउने जग्गा भएन हेर्नुहोस भएन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस । तलको बिधि अपनाउनुहोस । सानो ठाउँमा पनि कसरी धेरै तरकारी लगाउन सकिन्छ ।

Source : Lamjung District Facebook Page

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरको छतमा तरकारी खेती गर्ने तरिका

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Author

Science InfoTech

Science Infotech is an online Science News Portal.

Write a Comment

Only registered users can comment.